เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

“นำสัจธรรมสร้างสังคมสันติสุข”

 

อัตลักษณ์บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

“เป็นมุสลิมที่ดี มีความรู้ มีความศรัทธาและปฏิบัติตนในกรอบอิสลาม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และชุมชน มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพตามมาตรฐานที่มีบูรณาการอิสลามอย่างดุลยภาพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและจรรยาครู มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับวิชาชีพการศึกษา มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีกระบวนทัศน์และทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และสามารถปรับตนเป็นสมาชิกที่ดีในองค์กรและชุมชน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงานทางวิชาชีพ”