ประวัติคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ในฐานะที่เป็นหนึ่งในจำนวนสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา และการพัฒนายกระดับการศึกษาในพื้นที่ และด้วยศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรที่สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ศาสตร์ด้านการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาในพื้นที่ กอปรกับความพร้อมของอาคารสถานที่ อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ ตลอดจนเอกสารตำรา ในปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อผลิตครูและเป็นการนำร่องการจัดการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ โดยสังกัดอยู่กับคณะอิสลามศึกษาและต่อมาได้ย้ายไปสังกัดกับคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีการศึกษา 2546 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งคระศึกษาศาสตร์และได้โอนบุคลากรและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัรฑิตวิชาชีพครู และในขณะเดียวกันคณะ ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาและให้การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาหลักสูตร และการสอนในสาขาวิชาต่างๆโดยเฉพาะการสอนอิสลามศึกษา และการจัดการศึกษาแบบบูรณาการอิสลามให้กับบุคลากรทางการศึกษาทั้งที่เป็นผู้บริหารของโรงเรียนตลอดจนครูอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพและได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาและหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่โดยได้เชิญให้เป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ที่ยกระดับและโอนสาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชีพครู ซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2544 โดยตระหนักถึงความต้องการของชุมชนที่ต้องการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต สภาวะด้านเศรษฐกิจและสังคม จากปัญหาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและโรงเรียนไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอน และจากการที่ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูที่ให้บริการด้านพัฒนาวิชาชีพครู การให้คำปรึกษาพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งการวิจัยและถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ในปีพ.ศ.2550ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาชีพครู ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสอนให้มีความเข้มแข็งขึ้น

การจัดตั้ง “คณะศึกษาศาสตร์” เป็นการนำองค์ความรู้ด้านศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ อันเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนต่างๆในพื้นที่และในภูมิภาคทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ เป็นการยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในพื้นที่และภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่เพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และภูมิภาคในด้านการศึกษา ความเป็นอยู่

สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชน เน้นเป็นสถาบันวิชาการที่มีการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาชีพและเป็นแหล่งเรียนวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัยกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีโอกาสเข้าถึงความรู้ สามารถเป็นแหล่งวิชาการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่และภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้น

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านศึกษาศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะประชาชนและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์ทางด้านความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีต้องการการบูรณาการความรู้ด้านศึกษาศาสตร์กับหลักการดำเนินชีวิตมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาในภาคใต้ตอนล่างมีความเข้มแข็งสามารถยกระดับการศึกษาเท่าเทียมกับโรงเรียนภูมิภาคอื่นๆของประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาอย่างยังยืน ดังนั้นการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์จึงเป็นโอกาสที่ดีทำให้บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่และภูมิภาคได้รับการพัฒนายกระดับให้มีมาตรฐานสูงขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรและเยาวชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพความพร้อมในด้านการศึกษาเพื่อสามารถเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชนอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ภายใต้ชื่อหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา ต่อมาในปีการศึกษา2549 ได้ให้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 2549) ต่อมาได้มีการปรับระเบียบการจัดการศึกษาตลอดจนเงื่อนใขการจัดการศึกษา หลายอย่างในหลักสูตร ทำให้คณะต้องปรับหลักสูตรใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในปีการศึกษา 2550 ในชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 2550)

โดยคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลหลักสูตรนี้อยู่ในขณะนั้น ต่อมาในปีการศึกษา 2553 โดยสภามหาวิทยาลัยอิสลายะลา ได้มีมติจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 36 (7/2010) ด้วยมติดังกล่าวเป็นผลให้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ต้องย้ายสังกัดจากคณะศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่บัดนั้น คณะศึกษาศาสตร์จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนเพียงหลักสูตรเดียว และในปีการศึกษา 2554 ทางคณะได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดหลักสูตรเพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี คือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)