ปรัชญา

ปรัชญาของคณะศึกษาศาสตร์ ยึดกรอบตามความในซูเราะฮฺอัลญุมุอะฮฺ /2

ความว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งเราะซูลขึ้นคนหนึ่งในหมู่ผู้ไม่รู้จักหนังสือจากพวกเขาเอง เพื่อสาธยายสัญญาณต่างๆของพระองค์แก่พวกเขา และขัดเกลาซักฟอกพวกเขา และสอนคัมภีร์และความสุขุมคัมภีรภาพแก่พวกเขา และแม้ว่าแต่ก่อนนี้พวกเขาอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งก็ตาม” (อัลญุมอะฮฺ/2)

วิสัยทัศน์


“เป็นคณะชั้นนำระดับชาติและนานาชาติทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสังคม”

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตทางด้านศึกษาศาสตร์

2) วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิชาชีพศึกษาศาสตร์

3) ให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพศึกษาศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสังคมไทย

4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ไม่ขัดต่อหลักคำสอนของศาสนา

5) เป็นหน่วยงานในการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา

6) เป็นหน่วยงานสาธิตการจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในพื้นที่

7) เป็นหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนทั่วไปในพื้นที่