ยินดีต้อนรับเข้าสู่ แผนโครงการประจำปีการศึกษา (คลิ๊ก)

ฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566  ตามสังกัดหน่วยงน

สำนักอธิการบดี

คณะศิลปศาสตร์และส่งสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศึกษาศาสตร์

สถาบันภาษานานาชาติ

สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ

สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

สำนักวิเทศสัมพันธ์และทุนการศึกษา

สถาบันอัสสลาม

สำนักวิทยบริการ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ศูนย์การศึกษาภาษาและอารยธรรมมลายูฯ

ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม