ขอแสดงความยินดี

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงคสามยินดีแก่

นางสาวนูซันวารี หะ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษาชั้นปีที่4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ