โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566  คณะศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 35 คน จากโรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคลองกับเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีวิทยากร 2) เพื่อพัฒนาทักษะของครูในการออกแบบเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 2.อาจารย์มูฮำหมัดอามีน หะยีหามะ 3.อาจารย์อดุล ภัยชำนาญ 4.อาจารย์มูฮำหมัดศอฟรี บารู และ 5.อาจารย์เดช คำเคน  ทางคณะหวังการอบรมครั้งนี้สามารถให้บรรดาครูต่อยอดเพื่อดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ