ประชุมบุคลากรและกิจกรรม Start up for new season จากวันนั้นถึงวันนี้ "คณะศึกษาศาสตร์"

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

คณะศึกษาศาสตร์ได้กำหนดจัดกิจกรรม ประชุมบุคลากรเเละกิจกรรม Start up for new season จากวันนั้นถึงวันนี้ “คณะศึกษาศาสตร์ มฟน.”

รับอมานะห์สานต่อภารกิจจากรุ่นสู่รุ่น

คณบดีท่านเเรก ผศ.จีระพันธ์ เดมะ

คณบดีท่านที่สอง ผศ.ดร.มุฮัมมัสกรี มันยูนุ

คณบดีท่านปัจุบัน ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง

เราผ่านช่วงเวลายากๆ มาด้วยกันจนได้โลดเเล่นอย่างสง่างาม อนาคตศึกษาศาสตร์จะเป็นเช่นไร โปรดช่วยกันดุอาเเละติดตามกันต่อครับ