กิจกรรมกียามุลัย คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1

ขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านร่วมโครงการกียามมุลลัยล์ ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2566 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ มัสยิดอัลฮารอมัยน์

และขอให้ทุกท่านแจ้งสมาชิกฮาลาเกาะฮ์เตรียมอาหารเองเพื่อรับประทานอาหารพร้อมกันที่มัสยิด หลังละหมาด มัฆริบที่มัสยิดอัลฮารอมัยน์ จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน