วช. -ศอ.บต. ยกระดับกลุ่มเปราะบาง

วช. - ศอ.บต. ยกระดับศักยภาพเยาวชนกลุ่มเปราะบาง เลี้ยงแพะแบบครบวงจร ดันเป็น เกษตรกรรุ่นใหม่ สู่ผู้ประกอบการ Smart Farmer

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (#วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช และสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัย “การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะพื้นเมืองเพื่อยกระดับรายได้ ของเยาวชนกลุ่มเปราะบาง(ไร้งานทำ) ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยะโก๊ะ ขาเร็มดาเบะ แห่ง #มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก วช.โดยมี นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง ปลัดเทศบาลตำบลยุโป กล่าวต้อนรับ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้การเกษตร ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวว่า จากความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งผลให้ในหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจในชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ในสภาพที่ไม่เข้มแข็งมากนัก เพราะขาดการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ทำให้ภาคเกษตรกรรมไม่สามารถรองรับแรงงานที่อพยพคืนถิ่น และตอบโจทย์ในการสร้างความมั่นคง ยั่งยืนในการประกอบอาชีพได้ จำเป็นต้องให้การสนับสนุนอย่างครบวงจร วช. ภายใต้ #อว. เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในระยะยาว จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ“การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะพื้นเมืองเพื่อยกระดับรายได้ ของเยาวชนกลุ่มเปราะบาง (ไร้งานทำ) ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมสมัยใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม