กิจกรรม workshop เพื่อติดตามการเขียน...

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2566 นำโดย ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง กับ ดร.มูซักกิด หีมพินิจ ได้ดำเนินการ workshop เพื่อติดตามการเรียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ โดยมีอาจารย์สังกัดหลักสูตร สาขาวิชาการสอนอิสลาม,สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ,และสาขาวิชาภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา