ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

 • โครงการเปิดบ้านศึกษาศาสตร์ ครั้งที่7

  โครงการเปิดบ้านศึกษาศาสตร์ ครั้งที่7

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการเปิดบ้านศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่7 แล้ว โดยมี ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ เป็นประธานเปิดพิธี โดยในโครงการนี้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะนักศึกษาทุกชั้นปี ในปีนี้ได้มีนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครูร่วมด้วย ได้มีการจัดเตรียมอาหารประเภทต่างๆที่ได้แบ่งกันไว้ จัดเตรียมตามซุ้มต่างๆให้แขกผู้เข้าร่วมโครงการได้ชิมตามสบาย และในโครงการดังกล่าวนี้ก็ยังมี การแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างนักศึกษา และการมอบทุนการศึกษาต่างๆอาทิเช่น ทุนเรียนดี ทุนซากาต  เป็นต้น

   
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

  ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.มูฮาสัสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณะผู้บริหารคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย 1.ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง ประธานการประเมิน 2.ผศ.ดร.อาหวัง ล่านุ้ย กรรมการ 3.รศ.ดร.ซาการียา หะมะ กรรมการ ผลการประเมินผ่านไปด้วยดี

   
 • ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560

  ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันที่ 07 กรกฏาคม 2560 ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักษาใหม่ปีการศึกษา 2560 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และนักศึกษาสโมสรชาย หญิง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

   
 • สอบเข้าป.บัณฑิตวิชาชีพครู

  สอบเข้าป.บัณฑิตวิชาชีพครู

   บรรายกาศสอบเข้าศึกษาป.บัณฑิตวิชาชีพครูปี2560

   
 • คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

  การประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2558 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ เป็นประธานกรรมการ  2. ผศ.คล่อง วงศ์สุขมนตรี 3. ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา ซึ่งการประเมินผ่านไปได้ด้วยดี

   
 

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

 • สัมมนาศาสนศึกษาสร้างสันติสุข

  สัมมนาศาสนศึกษาสร้างสันติสุข

     เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รายวิชาศาสนศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาศาสนศึกษาสร้างสันติสุข เนื่องจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพนีปฏิบัติ ผู้คนแต่ละศาสนามีความเชื่อและศรัทธาที่แตกต่างกัน การเข้าสู่สังคมแห่งพหุวัฒธรรม มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักปฏิบัติของแต่ละศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เกิดความสันติสุข โดยมีผู้รู้ศาสนาพุทธ อ.พงศ์สันต์ อโนทิพย์ ผู้รู้ศาสนาคริสตร์ อ.ชวลิต ตั้งศิริเสถียร ผู้รู้ศาสนาอิสลาม อ.อับดุลลาตีฟ การี และอ.อับดุลฟาตะห์ จะปะกียา เป็นผู้ดำเนินนรายการ

   
 • การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการบริการวิชาการ

  การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการบริการวิชาการ

                  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการ การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการบริการวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ และผู้บริหารจากโรงเรียนดารุลอูลูมฯ กับโรงเรียนศานติศาสตร์ เข้าร่วมด้วย

   
 • กิจกรรมฮาลาเกาะฮ

  กิจกรรมฮาลาเกาะฮ

                      กิจกรรมฮาลาเกาะฮหรือกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ซึ่งทางคณะศึกษาศาสตร์ในวันจันทร์ เวลา 10.00 – 12.00 น. ของทุกๆ สัปดาห์ และในกิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอานก็มีการบรรยายรวมภายในห้องประชุม สำหรับกลุ่มศึกษาระดับ 00 ส่วนกลุ่มศึกษา 01 ขึ้นไปก็จะจัดตามหัวหน้ากลุ่ม ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ก็จะประกอบด้วย การอ่านอัลกุรอานพร้อมทั้งอรรถาธิบายความหมาย มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน เป็นต้น           

   
 • โครงการส่งแรงบันดาลใจสู่น้อง

  โครงการส่งแรงบันดาลใจสู่น้อง

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดโครงการส่งแรงบันดาลใจสู่น้อง Season 3 (สานฝันปันน้ำใจสู่น้อง) ณ โรงเรียนเชาว์ปัญญา อำเภอ ปานาเระ จังหวัด ปัตตานี                  

   
 • โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชาวอินทนิล

  โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชาวอินทนิล

  เมื่อวันที่ 3 , 4 มกราคม 2557 ทางสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชาวอินทนิล โดยมี ผศ.จิรพันธ์ เดมะ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ทำการเปิดโครงการ และมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะเข้าร่วมการแข่งขันด้วย    

   
 
 
 
shared on wplocker.com